సోడియం (పొటాషియం) ఐసోబుటిల్ క్సాంటేట్ (SIBX, PIBX)

సోడియం (పొటాషియం) ఐసోబుటిల్ క్సాంటేట్ (SIBX, PIBX)