పొటాషియం (ఐసో) అమిల్ క్సాంటేట్ (PAX)

పొటాషియం (ఐసో) అమిల్ క్సాంటేట్ (PAX)