సోడియం (ఐసో) అమిల్ క్సాంటేట్

సోడియం (ఐసో) అమిల్ క్సాంటేట్